УРЕДУВАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ЗАШТИТА НА БИСЛИМСКАТА КЛИСУРА

ЗА ПРОЕКТОТ

АКТИВНОСТИ ПО ПРОЕКТОТ:
  • дизајнирање, пополнување со содржини и монтирање инфо табли – активноста е неопходно со цел локацијата да добие информативни табли кои се од корист за посетителите. Дизајнот ќе биде вршен од набавувачот, а содржините ќе бидат пополнети од обласни експерти
  • опсервација на терен за најсоодветно поставување на урбана опрема – постојат повеќе локации кај кои е потребна интервенција за поставување на ревизити за движење на туристи. Проектниот тим ќе ги определи најсоодветните кои одговараат за оваа цел
  • набавка на патни реквизитиза потребите на туристите – набавката се изведува со цел да се обезбеди насочено движење на посетителите, и безбедност при нивното движење
  • монтирање– монтирањето ќе го врши фирмата која ќе ги обезбеди материјалите за опрема
  • јавен повик за учество во еко акции (2) – планираме две акции, за кои што сакаме да се пријават повеќе учесници. За таа цел, преку мрежата од членови на партнерите, преку социјалните медиуми ќе повикаме на масовно присуство на акциите

ПАРТНЕРИ НА ПРОЕКТОТ

Проектот “УРЕДУВАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ЗАШТИТА НА БИСЛИМСКАТА КЛИСУРА”, проект спроведуван како дел од „Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2)”, финансирана од Европската унија, а спроведувана од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). Проектот е финансиран од Општина Куманово, врз основа на број Reference No. (BIH 10/00120547- LVGA_ZNU_2023-19).

Бислимска клисура